4) ارسال دعوتنامه ی رسمی و معرفی شما به سفارت که قطعا منجر به ویزا خواهد شد ودر پایان ورود شما به روسیه و برخورداری از خدمات کامل - پذیرش دانشگاه های روسیه

شبکه های اجتماعی

×