3) ارسال مدارک و آغاز روند پذیرش قطعی شما، لازم به ذکر است در صورتی که تا این مرحله رسیده اید ثبت نام شما قطعی خواهد بود. - پذیرش دانشگاه های روسیه

شبکه های اجتماعی

×