3) ارسال مدارک و آغاز روند پذیرش قطعی شما، لازم به ذکر است در صورتی که تا این مرحله رسیده اید ثبت نام شما قطعی خواهد بود.

جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های روسیه اینجا کلیک کنید