دانشگاه های برتر روسیه

معرفی دوازده دانشگاه برتر روسیه براساس رتبه بندی QS

معرفی دوازده دانشگاه برتر روسیه براساس رتبه بندی QS (دانشگاه های برتر روسیه)

1. Lomonosov Moscow State University ➡ 95

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه

2.Saint Petersburg state university ➡240

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
3.Novosibirsk State University ➡ 250

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
4.Bauman Moscow State Technical University ➡291

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
5.Tomsk State University ➡323

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
6.Moscow Institute of Physics and Technology ➡355

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
7.Moscow State Institute of International Relations ➡373

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
8.National Research Nuclear University ➡373

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
9.National Research University Higher School of Economics ➡382

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
10.National Research Tomsk Polytechnic University ➡386

 

دانشگاه های برتر روسیه

 

دانشگاه های برتر روسیه
11.Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University ➡401_410

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
12.Kazan (Volga region)Federal University ➡ 491_500

 

دانشگاه های برتر روسیه

اشتراک گذاری