دانشگاه های برتر روسیه

معرفی دوازده دانشگاه برتر روسیه براساس رتبه بندی QS (دانشگاه های برتر روسیه)

1. Lomonosov Moscow State University ➡ 95

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه

2.Saint Petersburg state university ➡240

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
3.Novosibirsk State University ➡ 250

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
4.Bauman Moscow State Technical University ➡291

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
5.Tomsk State University ➡323

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
6.Moscow Institute of Physics and Technology ➡355

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
7.Moscow State Institute of International Relations ➡373

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
8.National Research Nuclear University ➡373

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
9.National Research University Higher School of Economics ➡382

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
10.National Research Tomsk Polytechnic University ➡386

 

دانشگاه های برتر روسیه

 

دانشگاه های برتر روسیه
11.Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University ➡401_410

 

دانشگاه های برتر روسیه

دانشگاه های برتر روسیه
12.Kazan (Volga region)Federal University ➡ 491_500

 

دانشگاه های برتر روسیه

جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های روسیه اینجا کلیک کنید