رشته داروسازی چند ترم است؟

رشته داروسازی چند ترم است؟