زبان روسی بهتر است یا آلمانی

زبان روسی بهتر است یا آلمانی