زبان روسی بهتر است یا چینی

زبان روسی بهتر است یا چینی