مدرک دانشگاه غیر انتفاعی معتبر است؟

مدرک دانشگاه غیر انتفاعی معتبر است؟