تاریخچه تحصیلات عالیه در کشور روسیه

تاریخچه دانشگاه های روسیه